Polityka prywatności Inspire

Regulamin ochrony prywatności INSPIRE (dalej: „Regulamin”)

 1. Niniejszy Regulamin ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu http://inspire.edu.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Firma Inspire Mirella Piwiszkis-Sawoniaka z siedzibą w Warszawie przy ul. Broniewskiego 4-52 (dalej „INSPIRE”), posiadające NIP 525-190-29-49 oraz numer REGON 140666667, posiadające adres poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 z póź. zm.) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DZ.U. 2013.1422).
 4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu jest dla INSPIRE priorytetowa. INSPIRE dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez INSPIRE dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dokonując rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych INSPIRE oraz na ich przetwarzanie przez INSPIRE w celach marketingowych, statystycznych oraz otrzymywania materiałów handlowych, w tym Newslettera.
 6. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku udzielenia przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 7. W przypadku, gdy INSPIRE zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika Serwisu w celu marketingowym lub w celu otrzymywania materiałów handlowych, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych INSPIRE, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez INSPIRE sprzedawane ani użyczane.
 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez INSPIRE powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.
 11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z INSPIRE poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres INSPIRE wskazany na wstępie Regulaminu.
 12. INSPIRE ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 13. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejszy regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie Serwisu. INSPIRE nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 14. INSPIRE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. INSPIRE odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 16. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.

Zgłoś się do nas!