POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. DEFINICJE

 • Cookies– Dane użytkowników dotyczące wizyt na stronie, w szczególności: nazwa domeny, adres IP, typ systemu operacyjnego oraz przeglądarki;
 • RODO– Regulacje (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 27 Kwietnia 2016 o ochronie osób prywatnych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o wolnym przepływie takich danych, Dyrektywa 95/46/EC;
 • Administrator Danych Osobowych– Administrator Strony i osobistych danych użytkowników: INSPIRE MIRELLA PIWISZKIS-SAWONIAKA z zarejestrowanym biurem pod adresem:  00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61/ 228;
 • Polityka– ten dokument, tj. Polityka prywatności i Cookies tej strony;
 • Usługa– usługa w rozumieniu  definicji z 18 Lipca 2002 o zaopatrzeniu w usługi elektroniczne (tj. Dziennik Ustaw z 2020, punkt 344), zapewniająca przez Administratora poprzez stronę lub poprzez adres e-mail dostęp do zawartości poświęconej tematom [●];
 • Użytkownik– osoba korzystająca ze Strony;
 • Strona– strona internetowa: inspire.edu.pl.

 

II. OGÓLNE POSTANOWIENIA

Ta Polityka jest tylko dla celów informacyjnych i nie stanowi źródła zobowiązań dla Użytkowników strony. Polityka zawiera między innymi zasady przetwarzania danych osobistych przez Administratora Danych Osobowych, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych i prawa właścicieli danych. Ponadto, Polityka zawiera informacje na temat wykorzystywania Cookies na stronie.

 

III. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazanym przez Administratora Danych Osobowych jest możliwy poprzez następujący adres mailowy: mirella@inspire.edu.pl, adres korespondencyjny: Mirella Piwiszkis, 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61/ 228.
 • Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających ze strony, które zostały udostępnione przez Użytkowników w komentarzach na stronie, w historii przeglądania, w konwersacji mailowej Użytkownika z Administratorem Danych Osobowych.
 • Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane Użytkowników:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Wszystkie inne dane osobowe dostarczone przez Użytkownika;
 • Dostarczenie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednocześnie, Administrator Danych Osobowych informuje, że dzielenie się danymi osobowymi jest niezbędne aby zadać pytanie lub opublikować komentarz, i zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem dla uzyskania dostępu i dla możliwości korzystania ze strony.

IV. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Zgodnie z RODO, Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych ma następujące prawa:
 • Prawo do dostępu do swoich danych;
 • Prawo do sprostowania ich;
 • Prawo do usunięcia swoich danych (Prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do odmowy;
 • Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie bez naruszenia zgodności z prawem przetwarzania, które było wprowadzone na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem i prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia zażalenia do Prezydenta Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna on, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza zasady RODO,
 • Aby skorzystać z praw opisanych w tym paragrafie Polityki, możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości pisemnej lub mailowej na adres Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych wspomnianego w tej Polityce.

 

 V. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe użytkowników strony są przetwarzane w następujących celach:
 • Dostarczanie usług i dostarczanie dostępu do zawartości zebranej na stronie – Art. 6 paragraf 1a RODO;
 • W celach analitycznych i statystycznych, w celach sprawdzania preferencji użytkowników i ulepszania jakości oferowanych Usług – Art. 6 paragraf 1f RODO;
 • W celu umożliwienia odpowiedzi na pytania zadane przez użytkownika– Art. 6 paragraf 1f RODO (uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
 • Dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych, współpracujących podmiotów i uprawnionych podmiotów, dla celów analizy i personalizowania ofert usług dostarczanych przez stronę, jak i polegających na promowaniu usług Administratora Danych osobowych – Art. 6 paragraf 1f RODO;
 • Dla zasadnych interesów Administratora Danych Osobowych, w szczególności dla celów archiwizacyjnych i aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych– Art. 6 paragraf 1f
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, tj: [●]. Dla właściwego funkcjonowania strony, może być niezbędne aby Administrator Danych Osobowych skorzystał z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. Biuro księgowe, firmy prawnicze, podmioty obsługujące stronę I agencje reklamowe. Administrator danych osobowych używa tylko usług takich podmiotów, które dostarczają dostateczną gwarancję wprowadzania odpowiednich technicznie i organizacyjnie miar, tak aby dane osobowe były chronione i przetwarzane zgodnie z RODO.
 • Przesyłanie danych przez Administratora Danych Osobowych nie zdarza się w każdym przypadku i nie dla wszystkich odbiorców czy kategorii odbiorców wskazanych w Polityce. Administrator Danych osobowych przesyła dane tylko kiedy jest to niezbędne aby osiągnąć dany cel przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym aby go osiągnąć.
 • Dane osobowe użytkowników nie będą przesyłane do Krajów Trzecich/ międzynarodowych organizacji.
 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane dopóki użytkownik nie wycofa swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu kiedy dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkownika okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 • Bazy danych są chronione przez wyświetlaniem przez osoby trzecie. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza przetwarzane dane używając odpowiednich technicznych lub organizacyjnych środków. Dane użytkowników są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, stratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub użyciem,
 • Administrator Danych Osobowych przykłada szczególną staranność do chronienia interesów właścicieli danych, a w szczególności zapewnia, że zebrane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zebrane dla wyszczególnionych, zgodnych z prawem celów i nie poddane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie prawidłowe i adekwatne w związku z celami dla których są przetwarzane i przechowywane w formie, która pozwala na identyfikacje osób których one dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne aby osiągnąć cel przetwarzania

 

VI. POLITYKA COOKIES

 • W trakcie używania strony, Cookies są zbierane automatycznie.
 • Strona używa następujących cookies:
 • Session Cookies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Permanent Cokies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika na czas wyszczególniony w kryteriach plików cookie lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika,
 • Third Party Cookies, zbierane poprzez np. Facebook pixels; te pliki pozwalają na zmierzenie efektywności reklam i analizowanie akcji podejmowanych przez użytkowników strony, jak i pozwalają na wyświetlanie dostosowanych do potrzeb reklam.
 • Cookies zawierają podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) ​, jak i informacje potrzebne do optymalizacji i odpowiedniego wyświetlania zawartości znajdujących się na stronie. Poprzez używanie Cookies, jest możliwe aby ciągle ulepszać strukturę i zawartość strony, tak aby odpowiadała on na potrzeby użytkowników tak dokładnie jak to możliwe.
 • Informacje przechowywane w Cookies są używane, między innymi do:
 • Rejestrowania preferencji użytkowników
 • Adaptowania strony do preferencji użytkowników w szczególności aby tworzyć całokształt statystyk i analiz, które pomogą Administratorowi Danych Osobowych zrozumieć jak użytkownicy używają Strony
 • Personalizacja i publikacja zawartości reklamowych publikowanych na stronie, zgodnej z interesami użytkowników.
 • Użytkownik ma prawo zaprzestać dostarczania Administratorowi Danych Osobowych informacji jako część Cookies. Aby to zrobić, Użytkownik jest zobowiązany zmienić ustawienia w aktualnie używanej przeglądarce internetowej.
 • Wprowadzenie restrykcji przez Użytkownika w korzystaniu z Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie.
 • Cookies użytkownika mogą być wykorzystane przez reklamodawców i partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem Danych osobowych.

 

VII. OSTATNIE USTALENIA

 

 • Polityka była przygotowana na podstawie właściwych ustaleń Polskiego prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. W sprawach nie ustalonych w tej Polityce, obowiązują odpowiednie ustalenia prawa Polskiego, włączając w to ustalenia RODO.
 • Używając Strony, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę.
 • Niniejsza Polityka obowiązuje od 01.06.2020.
 • Administrator Danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce w dowolnym momencie.