Tworzenie modeli kompetencyjnych

Czy twoja firma ma właściwych pracowników na właściwych miejscach?

Sukces twojej organizacji zależy od ludzi, którzy będą na niego pracowali. Skorzystaj z usługi modeli kompetencyjnych Inspire i bądź pewien, że rekrutujesz takich pracowników, jakich naprawdę potrzebujesz, awansujesz tych, którzy dadzą z siebie więcej, rozwijaj tych, którzy maja potencjał

Celem działań podejmowanych przez firmę INSPIRE we współpracy z Klientem jest zbudowanie spójnych profili kompetencyjnych zintegrowanych z opisami stanowisk, które posłużą procesom rekrutacji, rozwoju, promocji i oceny jakości wykonywanej pracy.

Doświadczeni Konsultanci wspierają Państwa w opracowaniu i wdrożeniu modeli kompetencyjnych w następujących etapach:

Etap I. Diagnoza potrzeb

Analiza sytuacji i dookreślenie celów projektu.
We wstępnej fazie współpracy wnikliwie analizujemy aktualne uwarunkowania oraz czynniki mogące mieć wpływ na Organizację w perspektywie krótko- i długoterminowej, tzn.:

 1.  misję, strategię i cele firmy;
 2.  otoczenie zewnętrzne, aktualną sytuację firmy na tle rynku;
 3.  strukturę organizacyjną;
 4.  kulturę organizacyjną;
 5.  założenia polityki personalnej, w tym analiza aktualnego systemu ocen okresowych i kryteriów oceny efektywności pracowników;
 6.  praktyki zarządzania.

Etap II. Analiza stanowisk

 1.  Analiza celów i założeń strategicznych przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym.
 2.  Analiza zadań realizowanych na poziomie komórki organizacyjnej i poszczególnych stanowisk pracy.
 3.  Wyłonienie kluczowych kryteriów efektywności na poszczególnych stanowiskach.
 4.  Weryfikacja istniejących w Organizacji opisów stanowisk.

Etap III. Przygotowanie profili kompetencyjnych

 1.  Zdefiniowanie/wypracowanie kluczowych kompetencji organizacyjnych wspólnych dla wszystkich pracowników firmy oraz dla poszczególnych stanowisk.
 2.  Szczegółowe rozpisanie kompetencji na poziomy i zachowania wskaźnikowe.
 3.  Zbudowanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk/obszarów.

Etap IV. Zakończenie projektu

 1.  Przedstawienie Państwu opracowanych profili kompetencyjnych. Zbudowany model będzie zawierał Kartę Opisu Stanowiska wraz z zintegrowanym profilem kompetencyjnym.
 2.  Zweryfikowanie opracowanych profili w zakresie ich trafności i rzetelności.
 3.  Wdrożenie modelu kompetencyjnego w połączeniu z kampanią informacyjną skierowaną do Pracowników i Menedżerów.