Badanie 360 stopni

Projekty INSPIRE w zakresie Badania 360 stopni są kompleksowymi procesami budowanymi i wdrażanymi z myślą o całościowej strategii działania Klienta i polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Etapy projektu

Etap I. Przygotowanie projektu

 1.  Wyodrębnienie kluczowych kompetencji/umiejętności dla podlegających ocenie stanowisk.
 2.  Skonstruowanie wywiadu behawioralnego/ankiety do wytypowanych kompetencji/umiejętności.
 3.  Przygotowanie materiałów i komunikacji wewnętrznej dotyczącej projektu.

Etap II. Realizacja projektu

 1.  Komunikacja wewnętrzna dotycząca projektu.
 2.  Wytypowanie przez osoby oceniane list respondentów i ich akceptacja przez przełożonych.
 3.  Przeprowadzenie wywiadów behawioralnych/ankiet z osobami ocenianymi (samoocena) oraz z zatwierdzonymi respondentami.
 4.  Opracowanie raportów indywidualnych na podstawie zebranych danych.
 5.  Sesje informacji zwrotnej z osobami ocenianymi i wręczenie im raportów.
 6.  Sesje informacji zwrotnej dla przełożonych i wręczenie im raportów.
 7.  Opracowanie raportu zbiorczego dla ocenianej grupy, feedback dla Klienta.

 

Rekomendujemy następującą budowę raportu po Badaniu 360 stopni:

 •  Wstęp – opis narzędzia;
 •  Lista mocnych stron i obszarów do rozwoju wg badanych kompetencji; 
 •  Wskazania rozwojowe - aspekty kompetencji, w których powinny zostać podjęte jako pierwsze działania rozwojowe;
 •  Rekomendacje rozwojowe – proponowane formy działań rozwojowych.