Audyt kompetencyjny

Audyt kompetencyjny jest metodą wspomagającą zarządzanie zasobami ludzkimi w Organizacji. Umożliwia diagnozę i ocenę kompetencji zawodowych Pracowników w kontekście realizacji celów ogólnofirmowych oraz danego stanowiska pracy. Pozwala również na poznanie czynników motywacyjnych istotnych dla Pracownika, a wpływających na satysfakcję z pracy i jego efektywność.

Realizując projekty z zakresu audytu personalnego wychodzimy od analizy sytuacji w Organizacji, celów na danym stanowisku oraz oczekiwań względem audytowanych pracowników. Jest to jeden z istotniejszych elementów procesu – pozwala, dzięki rozmowom panelowym z przedstawicielami Klienta, wypracować profile kompetencyjne adekwatne do określonego stanowiska pracy.

Realizowane przez firmę INSPIRE procedury audytu personalnego składają się z następujących elementów:

  • Strukturyzowany Wywiad Kompetencyjny z Pracownikami;
  • diagnoza z wykorzystaniem testów psychometrycznych (wybór narzędzia do ustalenia z Klientem);
  • realizacja zadań symulacyjnych np. symulacja rozmowy z Klientem, z podwładnym, etc.;
  • raport dla uczestników i Klienta;
  • feedback dla uczestników i Klienta.

Decyzje o ostatecznym kształcie procedury audytu personalnego podejmowane są wspólnie z Klientem po dokonaniu szczegółowej analizy celów projektu. Dobierając narzędzia, dbamy o to, aby były one jak najbardziej adekwatne do określonych przez Klienta potrzeb i pozwalały na rzetelną diagnozę wymagań (predyspozycje, umiejętności) stawianych pracownikom na danym stanowisku.