Assessment/Development Center

Realizacja projektów Assessment/Development Center opiera się na podejściu kompetencyjnym. Za punkt odniesienia przyjmujemy definicję kompetencji w zakresie wykonywanej pracy zaproponowaną przez G. Klempa, który rozumie ją jako zespół cech danej osoby, umożliwiający skuteczne i/lub wyróżniające się realizowanie powierzonych zadań.
Realizowane przez INSPIRE projekty Assessment/Development Center – zgodnie z najlepszą metodologią – składają się z następujących etapów:

Etap I – zebranie informacji na temat ocenianych kompetencji, analiza kluczowych zadań i wyzwań na docelowym stanowisku.

Etap II – zdefiniowanie wybranych kompetencji oraz opracowanie wskaźników behawioralnych i skal poziomów natężenia wybranych kompetencji.

Etap III – opracowanie procedury i metodologii Development Center oraz koszyków zadań dla uczestników sesji (ćwiczenia indywidualne, grupowe, symulacje, ćwiczenia typu "In Basket")

Etap IV – przeprowadzenie sesji DC przez doświadczonych asesorów.

Etap V – opracowanie indywidualnych raportów dla uczestników oraz raportu zbiorczego dla Klienta wraz z rekomendacjami rozwojowymi.

Etap VI – przeprowadzenie sesji feedbackowych dla uczestników oraz feedback dla Klienta.