Rodzaje coachingu

Podział coachingu zależy od:

 • formy pracy z Klientem (coaching indywidualny, coaching grupowy);
 • obszaru działalności Klienta / pozycji w strukturze Organizacji (coaching menedżerski, executive coaching, coaching sprzedażowy)
 • rodzaju umiejętności, jakie są rozwijane w trakcie sesji coachingowych (leadership coaching, coaching sprzedażowy)

 

W naszej ofercie znajdują się następujące formy coachingu:

Wiele z powyższych form coachingu może się na siebie nakładać, np. executive coaching może zawierać w sobie elementy coachingu kompetencyjnego oraz coachingu przywódczego (leadership coaching).

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny to wspieranie rozwoju jednostki, wspomaganie jej w osiąganiu wyznaczonych celów indywidualnych, najczęściej umieszczonych w szerszym kontekście Organizacji. Opiera się na założeniu, że Klient coachingu posiada wszelkie zasoby potrzebne do realizacji celu. Najlepiej sprawdza się w przypadku osób, które znają narzędzia i posiadają odpowiednie umiejętności, ale z różnych powodów ich nie wykorzystują. Najczęściej prowadzony w formie rozmowy, bazującej na pytaniach coacha oraz proponowanych przez niego ćwiczeniach rozwojowych.

 

Coaching zespołowy

Koncentruje się na szerszej perspektywie, odnosi się do całej Organizacji. Coaching zespołowy trwa najczęściej 1,5 dnia i koncentruje się na wypracowaniu skutecznych sposobów realizacji celów i zadań stojących przed zespołem w kontekście oczekiwań Organizacji, analizie jakości współpracy i planowaniu wdrożenia usprawnień. Jest także okazją do wymiany wzajemnych oczekiwań, zdefiniowania pełnionych ról i zakresów odpowiedzialności, wzajemnym przekazaniu informacji zwrotnej mającej na celu poprawę jakości współpracy i relacji w zespole. Rezultatem jest zgrany, współpracujący zespół, uzyskujący ponadprzeciętne wyniki, które wprost przekładają się na osiągnięcia firmy.

 

Business coaching

Nastawiony na rozwój biznesu, uwzględniający specyfikę działalności biznesowej, prowadzony w kontekście firmy. Kierowany przede wszystkim do osób mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Organizacji. Business coaching pozwala na doprecyzowanie i szybsze osiągnięcie celów biznesowych oraz lepsze radzenie sobie z wyzwaniami w zarządzaniu. Rezultatem business coachingu jest wypracowanie i wdrożenie nowych strategii zarządzania Organizacją i/lub zespołem. Nastawiony na wspieranie osób zarządzających w osiągnięciu wyznaczonych celów organizacyjnych i zrealizowaniu planów działania Organizacji.

 

Coaching kompetencyjny

Skupiony na doskonaleniu konkretnych kompetencji. Ma na celu zwiększenie efektywności działań pracownika w wybranych obszarach doskonalenia. Opiera się na odkrywaniu indywidualnego potencjału Klienta coachingu, docieraniu do posiadanych przez niego zasobów, przezwyciężaniu oporu w zakresie stosowania danych umiejętności w praktyce. Rezultatem coachingu kompetencyjnego jest świadomość własnych kompetencji oraz gotowość i umiejętność wykorzystywania ich w konkretnych sytuacjach w miejscu pracy. Coaching kompetencyjny nierzadko jest dopełnieniem przyswojonej wiedzy i wysnutych na bazie doświadczeń refleksji, prowadzi do podejmowania konkretnych działań i wdrożenia zmian – czego konsekwencją jest trwała zmiana postaw, istotna z punktu widzenia zarówno pracownika jak i Organizacji.

 

Coaching menadżerski / Executive coaching

Kierowany do kadry zarządzającej (menedżerów). Pozwala na lepsze wykorzystanie narzędzi biznesowych oraz doskonali umiejętności menedżerskie. Coach wspiera menedżera w dokonywaniu wyborów priorytetów rozwoju oraz wypracowaniu skutecznych (pochłaniających jak najmniej energii oraz prowadzących do maksymalnie zadowalających rezultatów) strategii realizacji konkretnych zadań. Poniżej podajemy przykładowe obszary rozwoju kompetencji menedżerskich, które skuteczniej i szybciej, w porównaniu do tradycyjnych szkoleń, doskonalimy metodą indywidualnego lub zespołowego coachingu:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie wynikami
 • Motywowanie i rozwój pracowników
 • Wywieranie wpływu i pozyskiwanie wsparcia
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji, zebrań

Odmianą coachingu menedżerskiego, adresowanego do najwyższej kadry menedżerskiej (prezesi firm, członkowie zarządów oraz osoby bezpośrednio do nich raportujące) jest executive coaching, uważany przez nas za najbardziej skuteczną metodę indywidualnej pracy nad rozwojem najwyższej kadry menedżerskiej. O skuteczności tej decyduje szerokie spektrum korzyści, jakie płyną z executive coachingu, które odczuwa nie tylko sam coachowany menedżer, ale również jego podwładni, przełożeni, współpracownicy oraz cała Organizacja.

 

Coaching sprzedażowy

Doskonali umiejętności w zakresie sprzedaży, zwiększa skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych. Ma na celu nie tylko doskonalenie umiejętności sprzedażowych Klienta coachingu (osób indywidualnych bądź całych zespołów sprzedaży), ale również zachowanie standardów organizacyjnych podczas obsługi. Nierzadko zawiera elementy instruktażu bądź treningu (wskazywanie właściwych rozwiązań, przekazywanie wiedzy). Coaching sprzedażowy poza jego funkcją rozwojową jest instrumentem podnoszącym poziom motywacji Klienta coachingu – zwiększa zaangażowanie w pracę, a w konsekwencji umożliwia osiąganie co raz lepszych rezultatów sprzedażowych. Często ma formę on the job coachingu, gdzie sesje coachingowe połączone są z wykonywaniem działań sprzedażowych.

 

Leadership coaching

Jest ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych. Proponowany przez nas leadership coaching skupia się na nowej roli Lidera, który pełni w swoim zespole rolę coacha i mentora, jest kreatywny i jednocześnie pobudza innowacyjność u członków zespołu, jest wzorem zachowań, jakich oczekuje się od podwładnych. Managerowie, dbając o rozwój swoich kompetencji przywódczych, świadomie i twórczo wpływają na rozwój Organizacji. Stanowią inspirację do podejmowania innowacyjnych działań. Poniżej podajemy przykładowe obszary rozwoju kompetencji przywódczych, które skuteczniej i szybciej, w porównaniu do tradycyjnych szkoleń, doskonalimy metodą indywidualnego lub zespołowego coachingu:

 • Kreowanie i komunikowanie wizji
 • Kreowanie optymistycznej wizji wychodzenia z kryzysu
 • Coaching i rozwój podwładnych
 • Budowanie relacji opartych na współpracy
 • Branie odpowiedzialności za siebie i swój zespół
 • Kreatywność i pobudzanie innowacyjności

 

Coaching on the job

Coaching on job posiada formę obserwacji uczestniczącej, odbywa się w czasie pracy, w realiach pracy Klienta coachingu. Może mieć miejsce podczas rozmowy handlowej, w trakcie zebrania zarządu czy wykonywania codziennych czynności zawodowych. Coach występuje zarówno w roli uczestnika jak i obserwatora procesu wykonywania pracy. Koncentruje się on na wszelkich elementach procesu, które mogą mieć wpływ na efektywność wykonywanej pracy oraz które odnoszą się do norm czy procesów postępowania, tj.: w jaki sposób proces pracy przebiega, jak długo trwają poszczególne czynności, na jakie elementy pracownik zwraca uwagę, jakim elementom poświęca najwięcej czasu, w którym momencie pojawiają się trudności oraz jak sobie z nimi radzi itp. Zadaniem coacha, poza uczestniczeniem w procesie oraz obserwacją Klienta coachingu jest analiza zachowań pracownika w kontekście stawianych przed nim celów i wymagań. Kluczowym etapem coachingu on the job jest rozmowa coachingowa połączona z udzieleniem feedbacku, której rezultatem są konkretne wnioski dotyczące efektywności pracy Klienta coachingu. Zapewnia najwyższą skuteczność przy minimalnym nakładzie czasu, jest bowiem realizowany w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Coaching on the job może mieć swą kontynuację w postaci zadań rozwojowych i kontroli postępów Klienta.