Jak pracujemy?

Projekty coachingowe realizujemy z uwzględnieniem trzech poniższych etapów:

 

ETAP I : DIAGNOZA

 1. Analiza kontekstu biznesowego (strategia, wizja, wyzwania)
 2. Diagnoza potrzeb rozwojowych (osób coachowanych i/lub Organizacji)

 

ETAP II: PROCES ZMIANY

 1. Ustalenie celów i mierników coachingu
 2. Zawarcie kontraktu pomiędzy uczestnikiem a coachem
 3. Realizacja spotkań coachingowych i zadań pomiędzy sesjami

 

ETAP III: POMIAR EFEKTÓW

 1. Ewaluacja rezultatów w kontekście założonych celów
  1. podsumowanie z uczestnikiem
  2. rozmowa z przełożonym
  3. feedback

 

I.1. Analiza kontekstu biznesowego

Celem tego podetapu jest poznanie szerszego kontekstu projektu coachingu w perspektywie aktualnej i przyszłej sytuacji biznesowej, planowanych zmian oraz celów i wymagań Organizacji. To szersze spojrzenie pomaga lepiej zrozumieć nie tylko to, co powinno zostać zmienione, ale także konieczność i przyczyny zmian z perspektywy jednostki, zespołu i całej Organizacji.

I.2. Diagnoza potrzeb rozwojowych

W zależności od sytuacji proponujemy do wyboru szerokie spektrum form diagnozy potrzeb rozwoju:

 • Rozmowa z uczestnikiem - wyzwania, aspiracje, marzenia, samoocena i potrzeba zmian
 • Rozmowa z menedżerem - wyzwania, ocena sytuacji, potrzeba zmian
 • Analiza wyników - realizacja celów biznesowych
 • Executiye 360 Feedback - informacja zwrotna z otoczenia
 • Badanie preferencji osobowościowych i stylu przywódczego- MBTI
 • Indywidualne lub grupowe sesje Development Center
 • Wywiady pogłębione ze współpracownikami
 • Obserwacja on-the-job np. obserwacja spotkania lidera z zespołem

II.1. Ustalenie celów i mierników coachingu

W podejściu Inspire wyróżniamy cztery poziomy celów coachingu:
1. Samoświadomość (np. jestem autokratą i wiem, że to nie służy osiąganiu moich celów)
2. Zmiana postaw i zachowań (zmieniam swoje podejście, rozwijam kompetencje, wdrażam nowe zachowania)
3. Utrwalenie zmiany - nowe nawyki (jestem w tym wytrwały i nowe zachowania wchodzą w mój stały repertuar)
4. Transformacja - głęboka przemiana (przenoszę zmianę na inne obszary swojego życia - np. staję się ojcem, który daje więcej przestrzeni własnym dzieciom)

W trakcie pracy z naszymi Klientami nie poprzestajemy tylko na ich wzroście samoświadomości, wspieramy w dokonaniu trwałej zmiany postaw i zachowań. Taka zmiana niejednokrotnie prowadzi także do głębokiej przemiany także w innych obszarach życia.

Zawarcie kontraktu pomiędzy uczestnikiem a coachem
Kontrakt dotyczy celów i oczekiwanych rezultatów, ilości spotkań i wstępnego planu, logistyki, zasad współpracy w czasie coachingu, poufności i oceny rezultatów coachingu. Kluczowym czynnikiem sukcesu coachingu jest jakość relacji, pomiędzy coachem a Klientem. Coach tworzy bezpieczne środowisko, w którym Klient czuje się na tyle swobodnie, by otwarcie się komunikować i podejmować niezbędne ryzyko zmiany.


II.3.Realizacja spotkań coachingowych i zadań pomiędzy sesjami

Każde spotkanie ma swój wyraźnie określony cel, który określa uczestnik coachingu. Przy wsparciu coacha uczestnik wizualizuje osiągnięcie celu i spodziewane korzyści, analizuje sytuację i jej kontekst biznesowy, definiuje zasoby wewnętrzne i zewnętrzne niezbędne do osiągnięcia celu, analizuje ograniczenia i ewentualne trudności, projektuje konkretny plan działań z uwzględnieniem posiadanych zasobów i sposobów przeciwdziałania trudnościom.
Istotą działań coacha jest zarówno zadawanie właściwych pytań ukierunkowujących myślenie, zwiększających samoświadomość i ułatwiających znalezienie optymalnych rozwiązań, a także przekazywanie informacji zwrotnych i motywowanie do podejmowania nowych sposobów działania. Na życzenie naszych Klientów coach wzbogaca sesje o elementy mentoringu i doradztwa, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem. Gdy istnieje potrzeba rozwoju określonych kompetencji proponujemy także elementy indywidualnego treningu i rozwoju wybranych umiejętności. (np. pomagamy w przygotowaniu i przećwiczeniu ważnej i trudnej rozmowy).

III.1. Ewaluacja rezultatów w kontekście założonych celów

Metody oceny rezultatów są indywidualnie uzgadniane w każdym projekcie. Ewaluację
przeprowadzamy w oparciu o wywiad z uczestnikiem i wybranymi osobami z jego otoczenia, ankiety, Executiye 360 Feedback. Ma ona na celu zidentyfikowanie i podsumowanie wdrożonych zmian oraz ich rezultatów.

W zależności od celów coachingu miernikami efektów zmian mogą być np.:

 • Poprawa wyników i wskaźników biznesowych - zmniejszenie rotacji pracowników, obniżenie kosztów;
 • Poprawa wyników i wskaźników sprzedażowych - zwiększenie wielkości sprzedaży, wzrost satysfakcji Klientów;
 • Poprawa relacji ze współpracownikami/przełożonym lub konkretnymi osobami z firmy
 • Uzyskanie wyższych wyników w Executive 360 Feedback
 • Wykonanie specyficznych zadań biznesowych/sprzedażowych

 

Systemowy charakter coachingu: coaching jako relacja trójstronna
Coaching traktujemy jako trójstronny układ partnerski pomiędzy coachem, Klientem i jego Organizacją. Każda ze stron jest zaangażowana i odpowiedzialna za przyczynianie się do powodzenia całego procesu. Chociaż główną pracę wykonują Klient i coach, coaching jest zawsze interwencją o charakterze systemowym i jako taka, powinien być przeprowadzany w kontekście celów i strategii Organizacji.

Relacja trójstronna w coachingu

 

REZULTATY W KATEGORIACH BIZNESOWYCH

 • Wzrost efektywności pracy poszczególnych osób jak i zespołów;
 • Rozwój współpracy między jednostkami Organizacji;
 • Wzrost satysfakcji pracowników;
 • Zwiększenie innowacyjności;
 • Usprawnienie konkretnych procesów;
 • Wzmocnienie relacji ze współpracownikami/ przełożonym lub konkretnymi osobami z firmy;
 • Ograniczenie rotacji;
 • Wzrost sprzedaży;
 • Poprawa relacji ze współpracownikami/przełożonym lub konkretnymi osobami z firmy;
 • Wykonanie specyficznych zadań biznesowych/sprzedażowych;
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników;
 • Przystosowanie do sytuacji zmiany w Organizacji;